Toelichting op analyse-instrument AEM-cube©

AEM-cube is een waardevrije vragenlijst die de drijfveren van iemand meet.

Het geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Waar draag ik, vanuit mijn drijfveren, optimaal aan bij? Draag ik bij met mijn toekomstgerichte focus, door met nieuwe ideeën en samenwerkingen te komen of draag ik bij met mijn stabiliteitsgerichte focus, door nieuwe ideeën en samenwerkingen uit te werken?
 • Is mijn drijfveer gericht op relaties (mensen) of op content (inhoud)?
 • Is mijn bijdrage specialistisch of generalistisch?

Met andere woorden, de AEM-cube meet:

 • Mate van externe blik, om nieuwe toekomst te visualiseren versus mate van stabiliteit, om “het kind niet met het badwater weg te gooien”
 • Gerichtheid op inhoud / materie, om nieuwe ideeën te genereren versus gerichtheid op mensen, om deze enthousiast te maken
 • Zelfrealisatie: wens om zélf een bijdrage te leveren, om snel aan de slag te gaan versus gerichtheid op het laten werken van het grotere geheel (team, samenwerking) om grotere
  belang te blijven overzien en in de goede richting te beïnvloeden.

Visualisatie van de resultaten

Mate van gerichtheid op stabiliteit – vernieuwing:

Mate van binding aan mensen – inhoud:

Mate van specialistische – generalistische bijdrage:

Doel van AEM-cube

Het doel van de AEM-cube op individueel niveau is:

 • leren waar je eigen drijfveren en kracht zit
 • vergroten van begrip voor je eigen handelen
 • meer gebruik maken van je sterke punten

Het doel van de AEM-cube op teamniveau is:

 • van elkaar leren waar een ieders drijfveren en kracht zit
 • vergroten van onderling begrip
 • gebruik maken van de aanvullende drijfveren en krachten in het team, want een goede teamsamenstelling heeft alle drijfveren en sterke punten nodig:
  • focus op vernieuwing om veranderingen aan te zwengelen
  • stabiliteit om procedures en structuur te behouden c.q. aan te brengen
  • inhoudelijke gerichtheid om zorg te dragen voor de inhoud van het werk
  • mensgerichtheid de verbinding tussen de teamleden (en anderen) te bewerkstelligen
  • focus op zelfrealisatie om snel aan de slag te gaan
  • focus op realisatie van het grotere geheel om te handelen op basis van algemeen belang te blijven overzien.

Het doel van de AEM-cube als hulpmiddel om nieuwe strategie te realiseren is:

 • koppelen van individuele krachten aan taken die uitgevoerd moeten worden
 • samenwerking concreet bespreken (vernieuwende taken koppelen aan personen die vernieuwing als drijfveer hebben, samen met iemand die als drijfveer heeft deze vernieuwing om te zetten in werkprocessen).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op!